VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Základní ustanovení:

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím - provozovatelem a zákazníky - kupujícími při nákupu v internetovém obchodě www.safescanshop.sk

2. Prodávající:

ELVIA – PRO spol. s r.o.

U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6666

DIČ: CZ 45243042, IČO: 45243042

Tel.: +420 224 999 439 

www.safescanshop.sk

3. Kupující:

 

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se dále rozumí:

 

Kupujícím  -  fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu

 

Spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

 

Podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony

 

Zbožím – veškeré zboží z nabídky prodávajícího, které má prodávající dodat kupujícímu

4. Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy

 

Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu spotřebiteli následující:

 

a) Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové a telefonické připojení) se neliší od základní sazby, kterou kupující hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

 

b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží kupujícím, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

 

c) Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy je obsaženo v dokumentu „Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy“

 

d) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

e) Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvou tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka   kupujícího a její písemné přijetí ze strany prodávajícího. Takto uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího.

 

f) Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

g) Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou popsány v sekci objednávka a uzavření kupní smlouvy.

 

 

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Seznam zboží na internetových stránkách www.safescanshop.sk je katalogem obvykle prodávaného zboží. Nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených na internetových stránkách. Aktuální dostupnost bude zákazníkovi sdělena na základě poptávky, případně potvrzena na základě objednávky. Sortiment zboží kopíruje momentální nabídku velkoobchodních dodavatelských společností pro Českou republiku. Pokud již vybrané zboží nelze ze zdrojů v ČR zajistit, nemá prodávající jakoukoli možnost tuto skutečnost ovlivnit. Prodávající si proto vyhrazuje právo v případě nedosažitelnosti zboží nabídnout náhradní řešení, případně stornovat objednávku.

 

Zákazník provádí objednávku jednotlivými kroky, ke kterým je naváděn uživatelským rozhraním internetového obchodu. Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.safescanshop.sk

 

Odeslání objednávky kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. O doručení objednávky je kupující informován automatickou zprávou, která není přijetím návrhu na uzavření k.s..

 

K uzavření kupní smlouvy dochází výslovným potvrzením objednávky prodávajícím. Pokud by k potvrzení objednávky prodávajícím nedošlo, je smlouva v souladu s § 1744 uzavřena předáním zboží kupujícímu při osobním odběru, nebo přepravní společnosti či poště při těchto způsobech doručení.

 

Před odesláním objednávky je kupující v internetovém obchodu vyzván ke kontrole zadaných dat. Kupující je povinen údaje zkontrolovat, pozdější změny zadaných údajů jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího. Prodávající i zákazník mohou zrušit objednávku nejpozději do potvrzení objednávky prodávajícím. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a zákazníka.

 

 

6. Ochrana osobních údajů

 

Společnost ELVIA – PRO spol. s r.o. je registrovaným správcem osobních údajů.

 

Zadáním objednávky v internetovém obchodě kupující dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Osobní data jsou uložena v neveřejném sektoru serveru prodávajícího a jsou technicky zabezpečena proti zneužití. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží. Získané osobní údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.

 

Se sdělenými osobními údaji nakládá prodávající pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to zejm. s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6) zákona.

 

Kontaktní údaje, konkrétně e-mailová adresa, mohou být v souladu s § 5 odst. 6) zákona použity k nabízení obchodu a služeb společnosti ELVIA-PRO, spol. s r.o.. Kupující zadáním objednávky dává souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu §7 zákona č.480/2004 sb.. Tento souhlas je možné kdykoliv bezplatně odvolat využitím odkazu na konci každého obchodního sdělení.

 

Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

 

7. Ceny

 

Zákazník kupuje zboží za cenu platnou v době uskutečnění objednávky. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou aktualizovány, s platností pro příslušný den. V případě, jedná-li se o speciální dodávky zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající stanoví cenu individuálně a zákazníkovi předem oznámí cenu a termín dodání. Tato cena může být změněna v závislosti na aktuální situaci na trhu, případě v závislosti na vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám. Zákazník není povinen takto změněnou cenu akceptovat a je oprávněn objednávku zrušit.

 

V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen zboží dodat za tuto chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

 

Ceny zboží jsou na internetových stránkách uváděny jako ceny konečné, včetně DPH. Náklady na doručení a další služby spojené s dodáním se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a budou k ceně připočítány v následujících krocích objednávky. V rekapitulaci objednávky je kupující seznámen s konečnou cenou vč. DPH.

 

Případné slevy je možné získat při vyhlášení speciálních slevových akcí, které jsou omezeny časově i počtem kusů a modelů. Slevy z ceny zboží není možné vzájemně kombinovat, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon) pro uskutečnění objednávky hradí zákazník v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

 

Ceny, za které je nabízeno zboží v internetovém obchodě www.safescanshop.sk platí pouze pro nákupy zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto ceny neplatí v maloobchodních prodejnách společnosti ELVIA – PRO spol. s r.o.. Internetový obchod je samostatným prodejním střediskem, jeho prostřednictvím nelze rezervovat či nakupovat zboží v ostatních prodejnách společnosti ELVIA – PRO spol. s r.o.

 

 

8. Platební podmínky

 

V závislosti na zvoleném způsobu dopravy je úhradu zboží a služeb možné provést následujícími způsoby:

 

Zboží zaplatíte hotově nebo platební kartou na výdejním místě. Pro Vaši bezpečnost a ochranu můžete být požádání o předložení průkazu totožnosti.

Při platbě v hotovosti či platební kartou nejsou účtovány žádné další poplatky za způsob úhrady.

 

 

Na dobírku

 

Zboží zaplatíte přepravci v okamžiku dodání přímo na dodací adrese. Dopravce DPD přijímá platbu pouze v hotovosti.

Při odběru zboží na dobírku je doběrečné součástí poplatku za dopravu.

 

 

Platba předem – zálohová faktura 

 

V případě, že vyberete tento způsob úhrady, bude Vám personálem obchodu zaslána zálohová faktura. Její úhradu pak provedete standardním způsobem převodním příkazem ve vaší bance. Číslo bankovního účtu prodávajícího je 25819573/7500, jako variabilní symbol použijte číslo faktury bez lomítek. Platba je pak bez problémů připsána na účet prodávajícího.

Při platbě převodem platíte standardní poplatky za převod dle sazebníku vaší banky.

  

 

 

9. Dodací termíny

 

Termín dodání bude kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky.

 

V případě využití přepravní služby se dodáním rozumí předání k přepravě.

 

Zboží, které je digitálním obsahem, jenž není na hmotném nosiči, nemůže být spotřebitelům dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. před uplynutím 14 dnů od uzavření smlouvy, ledaže kupující spotřebitel s dodáním takového zboží před uplynutím této lhůty vysloví svůj souhlas. Kupující pak nemá právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

 

 

10. Dodání zboží

 

Zboží bude dodáno způsobem, který kupující vybere v průběhu objednávkového procesu. V případě, že vybraný způsob dopravy nebude vhodný pro objednaný druh zboží, navrhne prodávající kupujícímu vhodnější alternativu.

 

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku, kdy je zboží na provozovně připraveno k odběru. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

 

Objednávku je možné uhradit při převzetí zboží pouze v hotovosti. Při zadávání objednávky je samozřejmě možné zaplatit převodem pomocí Zálohové faktury či dobírky.

 

 

Zboží může být odesláno prostřednictvím Slovenské pošty. Tento způsob dopravy není vhodný pro rozměrnější a křehké zboží.

Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 700 Eur včetně DPH hradí zákazník poštovné, balné a případně doběrečné v celkové výši 15 EUR. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 700 Eur hradí tyto náklady prodávající.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předání zásilky k přepravě. 

Převzetím zboží na poště přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

Při zaslání zboží prostřednictvím Slovenské pošty bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště dle podmínek Slovenské pošty. I když se snažíme, aby zboží bylo bezpečně zabaleno a dopravováno, může dojít k jeho poškození během dopravy. Při převzetí doporučujeme provést kontrolu a v případě poškození zásilku nepřebírat a sepsat reklamační protokol ihned na pobočce SP.

 

Na Slovenské poště je možné platit v hotovosti. Při zadávání objednávky je samozřejmě možné platit převodem pomocí Zálohové faktury či dobírky.

 

Spedice DPD

Odeslání zboží prostřednictvím spediční služby DPD doporučujeme pro komfortní doručení do domu a hlavně pro rozměrnější zboží. Zákazník bude o termínu dodání vyrozuměn dopravcem prostřednictvím SMS/e-mailu (čas dodání je v cca hodinovém intervalu). Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Převzetím zboží od dopravce přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. převzetí doporučujeme provést kontrolu a v případě poškození zásilku nepřebírat, nebo zkontrolovat v přítomnosti řidiče. 

Informace o dopravě DPD : http://dorucujemeradost.dpd.cz/prubeh-dorucovani

Řidiči DPD je možné zaplatit v hotovosti. Při platbě v hotovosti doporučujeme mít k dispozici přesnou částku. 

Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 700 Eur včetně DPH hradí zákazník poštovné, balné a případně doběrečné v celkové výši 12 Eur. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 700 Eur hradí tyto náklady prodávající.

Při zadávání objednávky je samozřejmě možné zaplatit převodem pomocí Zálohové faktury.

Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 700 Eur včetně DPH hradí zákazník poštovné, balné a případně doběrečné v celkové výši 12 EUR u DPD. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 700 Eur hradí tyto náklady prodávající.

 

11. Reklamace

Případné reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a příslušnými platnými právními předpisy ČR.

Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku. V případě zaslání na dobírku si prodávající vyhrazuje právo zásilku nepřevzít.

12. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, a dodat objednané zboží dle zvoleného způsobu dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Dodávané zboží vždy obsahuje daňový doklad a český návod k použití.

b) Prodávající je oprávněn odmítnout další objednávku, pokud kupující neuhradí kupní cenu, nebo objednané zboží neodebere.

c) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze před dodáním zboží v případě jeho nedostupnosti, výrazné změny ceny zboží mezi objednáním a potvrzením a dále v případech zjevně chybného uvedení ceny dle článku 7 těchto podmínek. Před odstoupením bude kupující kontaktován a smluven další postup.

13. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací a fakturační adresu, na kterou mu má být zboží dodáno.

b) Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit kupní cenu včetně dalších poplatků, se kterými bude předem seznámen.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem. Účinnost všeobecných obchodních podmínek nastává 1.11.2015.  Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

14.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

ELVIA-PRO, spol. s r.o.

 

 

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

1. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost ELVIA – PRO spol. s r.o., se sídlem U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9, IČ: 45243042 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).  

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

3. Vrácení zboží

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese ELVIA – PRO spol. s r.o., U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

4. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

Oznámení  zašlete na adresu:

ELVIA-PRO, spol.s r.o., U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9: email: shop@elvia.cz

   

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží / služeb1:

Číslo prodejního dokladu2: … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … …

Datum objednání /datum obdržení1: … … … … … … … … … … …… … … … … …

Kupní cena má být vrácena na účet2: … … … … … … … … … … … … … … … … …

Jméno a příjmení spotřebitele: … … … … … … … … … … …… … … … … … … … …

Adresa spotřebitele: … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …

E-mail: … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … …

Mobilní telefon: … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … …… … … …

Podpis spotřebitele: … … … … … … … … … … …

Datum oznámení: … … … … … … … … … … …

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1 nehodící se škrtněte

 

2 nepovinný údaj pro urychlení vyřízení požadavku

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Všeobecná ustanovení

Pro účely tohoto reklamačního řádu (dále jen „RŘ") se rozumí:

prodávajícím - obchodní společnost ELVIA - PRO spol. s r.o., se sídlem U Elektry 8, Praha 9, IČ: 45243042, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C., vložce 6666,

kupujícím - fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, 

Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,

kupní smlouvou - právní úkon, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále jen „NOZ"), podle kterého prodávající prodává zboží kupujícímu a kupující jej za kupní cenu od prodávajícího kupuje,

zbožím - movitá věc,

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje vztahy a postup při vyřizování reklamací zboží kupujícími při nákupu v internetovém obchodě elviapro.cz a v provozovnách prodávajícího.

 

Odpovědnost z vadného plnění

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující zboží přezval,

a)     Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo  výrobce popsal nebo které kupující   očekával s    ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)     se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)     věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to však neplatí.

a)     u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)     u opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c)     u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d)     vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží s neschválenými součásti či softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost kupující při objednávce výslovně nepožadoval, nebo jejich kompatibilita nebyla prodávajícím výslovně uvedena. Zároveň prodávající negarantuje funkčnost softwaru ve verzích, které nejsou vhodné pro objednaný operační systém, pokud taková funkčnost u podobného zboží není obvyklá.

Práva z vadného plnění

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující, popř. za něj osoba jím písemně zmocněná bez zbytečného odkladu po výskytu vady, a to s tím, že od výskytu vady nesmí být zboží dále užíváno. Při uplatnění reklamace je nutné předložit reklamované zboží spolu s dokladem o koupi, záručním listem byl-li vydán a vytknout uplatněné vady a zvolit způsob nápravy, který si kupující zvolil. Kupující tak může učinit osobně u prodejce, kde byl nákup uskutečněn nebo si může zvolit síť Autorizovaných servisních center v ČR.

Prodávající resp. servisní centrum vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo v souladu s výše uvedeným uplatnil (dále jen „reklamační protokol"). V reklamačním protokolu se též uvádějí údaje o provedení opravy a o době jejího trvání, rozhodnutí prodávajícího o uplatněných vadách a právům z toho vyplývajícím. Reklamační protokol podepisují prodávající i kupující. Při reklamaci je nutno doložit doklad o nákupu. Výrobní číslo zboží uvedené na nákupním dokladu musí být totožné s výrobním číslem reklamovaného zboží.

Vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující je povinen si zboží po uplynutí 30 denní lhůty vyzvednout. Je-li kupujícím podnikatel, vyřídí prodávající reklamaci v přiměřené lhůtě.

V případě, že kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, bude mu kupní cena vrácena převodem na účet kupujícího se splatností 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Vydání reklamovaného zboží

Reklamované zboží po vyřízení reklamace vydá prodávající osobě, která předloží originál reklamačního protokolu, nebo která se identifikuje jako osoba, se kterou byla uzavřena kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je účinný pro kupní smlouvy uzavřené ode dne 1.1.2014. Reklamační řád platí pro internetový obchod ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem, pro prodej v provozovnách pak ve znění vyvěšeném v příslušné provozovně v den uzavření kupní smlouvy.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

V Praze dne 16.10.2017

 

ELVIA-PRO, spol. s r.o.

 

Zpracování osobních údajů - Informace pro zákazníky

 

Vážení zákazníci,

Provozovatelem internetového obchodu SAFESCAN.SK je společnost ELVIA-PRO, spol. s r.o.

ELVIA-PRO, spol. s r.o. jako obchodní společnost samozřejmě při své činnosti vytváří zákaznickou databázi a pracuje s osobními údaji svých zákazníků. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/647 o ochraně osobních údajů Vás informujeme o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Identifikace správce: ELVIA-PRO, spol. s r.o. IČO 45243042, se sídlem U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9.

Kontaktní osoba pro poskytování informací o problematice zpracování osobních údajů: Ing. Petr Axler, provozní ředitel, e-mail: osobniudaje@elvia.cz

 

Obecné zásady:

Všechny údaje jsou zpracovávány se snahou o minimalizaci zásahu do soukromí subjektu údajů a s ohledem na veškerá jeho práva.

Zpracováváme pouze taková data, která nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu a pouze po nezbytnou dobu.

 

Subjekt údajů (fyzická osoba, které se údaje týkají) má:

 • právo na přístup k dostatečným informacím o účelech, kategoriích, rozsahu, způsobu získávání a zpracování údajů, informace o správci, příjemcích údajů, všech právech, viz dále.

 • právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů: veškeré zpracovávané údaje jsou dle možnosti přesné a aktuální. Pokud je ze strany správce zjištěna nesrovnalost, jsou činěny kroky k neprodlené aktualizaci či opravě údajů. V případě, že jako subjekt údajů zjistíte nepřesné či neúplné údaje, máte právo na jejich opravu či doplnění. Opravu či doplnění neúplných údajů můžete učinit na provozovnách správce, případně písemně na adrese kontaktní osoby správce.

 • právo být zapomenut, právo na výmaz: máte právo na odstranění Vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro primární účel, byly zpracovány protiprávně, případně odvoláte svůj souhlas. Toto právo nelze uplatnit, pokud je dána zákonná výjimka pro splnění právní povinnosti správce, případně pro výkon či obhajobu právních nároků správce.

 • právo na omezení zpracování: pokud nepožadujete jejich výmaz, můžete požádat o označení, že tyto údaje nemají být dále předmětem zpracování. K omezení zpracování údajů přistoupíme, pokud nejsou přesné a než se podaří je upřesnit, pokud již nejsou potřebné pro daný účel, ale v budoucnu mohou být a vy nepožadujete jejich výmaz, případně pokud Správce údaje již nepotřebuje, ale vy je budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv.

 • právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných údajů: máte právo získat zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, případně máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky možné.

 • právo na vznesení námitky proti zpracování či právo podat stížnosti. Ve věci zpracování Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost, a to písemně na adrese kontaktní osoby správce. Takové námitky musí být správcem vyřízeny bez zbytečného odkladu, v případě zamítnutí či sporu správce informuje dozorový úřad a Vás jako subjekt údajů. Samozřejmě máte právo podat stížnost také přímo u dozorového úřadu.

Rozsah zpracovávaných údajů je ve všech případech zpracování omezen na nutné minimum potřebné ke splnění daných účelů zpracování, případně je dán konkrétním zákonem, který povinnost zpracovávat či uchovávat osobní údaje ukládá.

Ochrana proti zneužití zpracovávaných osobních údajů je dle možností a potřeb prováděna 1. fyzicky (vyloučením přístupu neoprávněné osoby, mechanickým zabezpečením uchovávaných dat), 2. interními pokyny a směrnicemi určenými pro zaměstnance správce, 3. smluvně při předávání osobních údajů třetím osobám (dalším zpracovatelům), případně kombinací výše uvedených opatření. Interními směrnicemi společnosti správce je detailně popsán povolený rozsah a způsob zpracování, účely zpracování a postupy pro bezpečné nakládání s osobními údaji. S těmito směrnicemi jsou seznámeni všichni pracovníci společnosti Správce. Konkrétní způsoby zabezpečení údajů byly analyzovány s ohledem na potenciální rizika narušení práv subjektů a byly vyhodnoceny jako dostatečné.

V případě porušení ochrany dat (např. porušení bezpečnosti, nepovolenému odhalení či přístupu či jiným závažným pochybením ve zpracování) je správce povinen podat oznámení dozorovým orgánům a v případě závažného pochybení také subjektům údajů a informovat je mj. o přijatých opatřeních.

Interní analýzou nebyly zjištěny důvody pro zřízení institutu pověřence (DPO). Základní předpoklady provedené analýzy byly: zpracování dat není hlavní činností správce, v zákaznické databázi nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje, společnost správce není orgánem veřejné moci, neprovádí systematické, rozsáhlé ani pravidelné monitorování subjektů a nezpracovává speciální kategorie údajů. Rizika pro subjekty údajů byla (vzhledem k rozsahu zpracovávaných údajů) vyhodnocena jako minimální. Kontakt se subjekty údajů, případně součinnost s kontrolními orgány zajišťuje kontaktní osoba správce.

Účel zpracování:

Pro nákup přes internet (na stránkách safescanshop.sk) je pro vyřízení objednávky zpracování některých osobních údajů nezbytné. Důvodem zpracování osobních údajů je v této situaci jednání o uzavření smlouvy, případně plnění uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím (subjektem údajů) a prodávajícím (správcem). Při registraci je tedy kupující požádán o zadání osobních údajů nezbytných k vyřízení objednávky a následnému zajištění zvolené dopravy zboží. Jedná se o základní kontaktní údaje jako je jméno, příjmení, adresa dodání, e-mail, případně telefon. Tyto údaje jsou zpracovávány v softwarovém rozhraní e-shopu a následně je při realizaci dodávky účetním programem vystaven daňový doklad se jménem a kontaktními údaji kupujícího. Daňové doklady na jméno jsou vystavovány z důvodu zpřesnění logistiky a minimalizování chybovosti při kompletaci a odesílání zásilek. Při zadávání internetové objednávky je možné zadat volbu „bez registrace“. V takovém případě není kupujícímu přiřazeno uživatelské jméno a heslo, ale zároveň není možné využít službu „předvyplnění“ kontaktních údajů při dalším nákupu. Údaje jsou pro účely plnění kupní smlouvy požadovány a zpracovávány v obou případech stejně. Anonymní nákup v internetových obchodech společnosti ELVIA-PRO, spol. s r.o. není možný. Vzhledem k tomu, že osobní údaje se v tomto případě stávají součástí daňového dokladu, řídí se doba zpracování a následné archivace zákonnými lhůtami. Po celou dobu jsou údaje zabezpečeny běžnými prostředky (přístupovými hesly prodejců, zabezpečením HW systémů).

Rozsah a způsob zpracování údajů:

Při nákupu přes internet sbíráme a zpracováváme údaje:

 • kontaktní = jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně telefon,

 • údaje o objednávce = druh zboží a jeho množství, cena, způsob úhrady a dopravy

 • obecné údaje o chování na webu správce (viz dále Cookies atd.).

Údaje získané od zákazníka (subjektu údajů) při uzavírání kupní smlouvy nejsou předávány třetím osobám mimo informací nutných pro zajištění externí dopravy. Kontaktní údaje a informace zásilce jsou pro realizaci dopravy (plnění smlouvy) předávány zákazníkem vybranému dopravci a vytištěny na etiketu zásilky. ELVIA-PRO se všemi dopravci spolupracuje na základě smluv, ve kterých je závazek mlčenlivosti a řádného nakládání s osobními údaji na straně dopravce deklarován, případně tito dopravci vystupují jako společní správci osobních údajů pro účel plnění samostatné smlouvy – realizace přepravy.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Cookies, Google Analytics (Adwords) pro e-shopy: Webové rozhraní obchodu www.safescanshop.sk používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným - informace o cookies a souhlas se zpracováním se zobrazuje při vstupu na internetové stránky. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Google Analytics (zkráceně GA) je nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu. Díky této službě je možné sledovat aktuální i historickou návštěvnost, chování uživatelů a jejich vlastnosti; konverze, prodeje a také další služby spojené s prezentací na internetových stránkách. Společnost ELVIA-PRO tato data využívá k výše uvedeným účelům v anonymní formě, nesleduje ani nezpracovává konkrétní data o uživatelích, pouze statistické výsledky analýz. Přístup k tomuto nástroji má na základě přístupových údajů pouze oprávněný zaměstnanec společnosti správce.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely. Je-li prodávajícím v souvislosti s plněním smlouvy získán od zákazníka kontakt pro elektronickou poštu, může prodávající tento kontakt využít (je předpokládán souhlas) pro potřeby šíření sdělení týkajících se jeho vlastních výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet prodávajícího odmítnout tento souhlas s využitím svého elektronického kontaktu. V budoucnu můžete udělení tohoto souhlasu bezplatně odvolat kliknutím na odkaz „odhlásit“, který je obsahem každého marketingového sdělení, případně zasláním e-mailu na adresu shop@elvia.cz. Garantujeme, že Vás nebudeme obtěžovat nepotřebnými a nevyžádanými informacemi, ale pouze příležitostně a pouze se zajímavými informacemi a nabídkami zboží z našeho portfolia.

Reklamace zboží

Při reklamaci zboží zakoupeného u společnosti ELVIA-PRO, spol. s r.o., je pro zajištění řádného průběhu řízení nutné uvedení alespoň základních osobních (kontaktních) údajů. Jedná se o jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail kupujícího, případně jeho zástupce. Údaje jsou v tomto případě uchovávány z důvodu plnění povinností prodejce souvisejících s odpovědností za vady dle zákona a také z důvodu ochrany oprávněných zájmů správce. Tyto údaje jsou předávány pouze externím dopravcům pro zajištění případné logistiky mezi prodávajícím (Správcem) a kupujícím (subjektem údajů). Po ukončení záruční doby, doby nutné k zajištění všech nároků kupujícího a doby nutné k ochraně oprávněných zájmů prodávajícího, jsou tyto údaje odstraněny (smazány, skartovány), případně v ojedinělých případech anonymizovány a používány pouze pro statistické účely. Doba zpracování je stanovena na dobu odpovědnosti za vady výrobku + čtyři roky.

Další zpracovatelé:

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně (elektronicky). V případě manuálního zpracování jsou údaje přístupny pouze zaměstnancům společnosti správce, v případě elektronického zpracování jsou údaje přístupné také dalším subjektům – poskytovatelům softwarového (SW) vybavení (programátorům) - kteří externě zajišťují údržbu systémů e-shopů i dalšího SW. Vztahy mezi správcem (ELVIA-PRO, spol. s r.o.) a těmito zpracovateli jsou založeny smlouvami, které v souladu s Nařízením specifikují povinnosti těchto zpracovatelů vůči subjektu údajů tak, jak za ně odpovídá samotný správce. Detailní identifikace těchto zpracovatelů je přístupná po zaslání oprávněné žádosti na adresu kontaktní osoby správce.

 

 

Společnost ELVIA-PRO, spol. s r.o. vám děkuje za důvěru, kterou jí poskytujete. Snažíme se, aby Vaše osobní údaje u nás byly v bezpečí. Údaje jsou využívány výhradně k plnění uzavřených smluv či dalších povinností vzniklých z obchodního styku, případně k marketingovým účelům společnosti a tyto účely zpracování byly vzhledem k výše uvedenému vyhodnoceny jako oprávněné. Cílem není zasahovat do vašeho soukromí, obtěžovat Vás nevyžádanou poštou ani dalšími úkony nad rámec běžné obchodní spolupráce, ani Vaše údaje komukoliv neoprávněně předávat, prodávat či na nich jinak bohatnout.

Ochrana osobních údajů je pro ELVIA-PRO, spol. s r.o. důležitou součástí vztahu se zákazníky. V rámci společnosti je vypracována detailní dokumentace analyzující všechny účely a způsoby zpracování, hodnotící rizika pro subjekty údajů i správce a způsoby ochrany údajů, včetně souvisejících interních směrnic pro všechny zúčastněné osoby správce, ať již se jedná o zaměstnance nebo spolupracující subjekty.

Pokud dojde na naší straně k jakémukoliv pochybení, žádáme Vás o informaci, abychom mohli problém vyřešit. Nejedná se o zlý úmysl, ale s největší pravděpodobností o technické či uživatelské pochybení, které se budeme snažit obratem napravit a přijmout další opatření, aby k takovému incidentu již nedošlo.

 

Platnost údajů k 25. 5. 2018